Zarządzenie Nr 22/2016

Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy

z dn. 29.04.2016 r.

 

w sprawie wprowadzenia:

Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Choroszczy,

Regulaminu korzystania z kompleksu „Orlik”,

Cennika opłat za wynajem Stadionu Miejskiego i powierzchni reklamowych na Stadionie Miejskim i na obiekcie „Orlik”

 

Na podstawie § 12  uchwały Nr IV/33/2015 Rady Miejskiej w Choroszczy  z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie zmiany nazwy  Miejsko-Gminnego Centrum Kultury w Choroszczy i nadania statutu (Dz.Urz.Woj.Podl. z 2015r, poz.375) oraz umowy między Miejsko-Gminnym Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy a Gminą Choroszcz z dnia 26.02.2015 dotyczącej użyczenia M-GCKiS działki o nr geod. 101/18 zawierającej kompleks boisk „Orlik” i Stadion Miejski zarządzam co następuje:

 

§ 1

Wprowadzam Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego – załącznik nr 1.

 

§ 2

Wprowadzam Regulamin korzystania z kompleksu „Orlik” – załącznik nr 2.

 

§ 3

Wprowadzam Cennik opłat za wynajem Stadionu Miejskiego i powierzchni reklamowych na Stadionie Miejskim i na obiekcie „Orlik” – załącznik nr 3.

 

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2016 roku.

 

§ 5

Z dniem 30 kwietnia 2016 roku wychodzą z życia Zarządzenie Nr 16/2015 Dyrektora M-GCKiS z dn. 14.04.2015 i Zarządzenie Nr 19/2016 Dyrektora Miejskiego Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy z dnia 22 marca 2016 r.

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2016
Dyrektora M-GCKiS

z dn. 29.04.2016

Regulamin korzystania ze Stadionu Miejskiego w Choroszczy

 

§ 1. 

1. Regulamin obowiązuje na terenie Stadionu Miejskiego usytuowanego w Choroszczy, na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Choroszcz, zwanym dalej „obiektem”.

2. Wszyscy użytkownicy zobowiązani są do zapoznania się z poniższym Regulaminem i jego przestrzegania oraz do korzystania z obiektu i sprzętu - będącego na jego wyposażeniu - zgodnie z przeznaczeniem.

3. Niezastosowanie się do Regulaminu obiektu lub poleceń obsługi obiektu może skutkować wezwaniem odpowiednich służb i obciążeniem finansowym z uwagi na poniesione koszty interwencji.

 

§ 2.

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

1) stadionie – rozumieć przez to należy budowlę sportową, przeznaczoną do rozgrywania zawodów w różnych dyscyplinach sportu i innych imprez widowiskowych lub komercyjnych wraz z terenem ograniczonym ogrodzeniem.

2) boisku – rozumieć przez to należy wydzielony, równy i utwardzony teren, porośnięty trawą, wyposażony w bramki piłkarskie.

 

§ 3. 

1. Boisko przeznaczone jest do:

             a) gry w piłkę nożną,

             b) gry w inne gry zespołowe,

             c) przeprowadzania innych zajęć sportowo – rekreacyjnych osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży pod nadzorem dorosłych opiekunów,

             d) przeprowadzania zawodów lub ćwiczeń organizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne Gminy Choroszcz, imprez kulturalnych organizowanych przez Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz stowarzyszenia i zakłady pracy.

2. Stadion udostępniony jest we wszystkie dni tygodnia.

3. Stadionem zarządza Miejski-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, zwane dalej „Zarządzającym”

4. Bieżącym przygotowaniem i pielęgnacją stadionu zajmuje się Zarządzający lub jednostki organizacyjne użytkujące stadion na podstawie umowy cywilnoprawnej, bądź porozumienia.

 

§ 4. 

1. Ze stadionu korzystać mogą nieodpłatnie szkoły, kluby sportowe, zespoły sportowe, jednostki organizacyjne Gminy, organizacje pozarządowe z terenu gminy Choroszcz - po uprzednim dokonaniu rezerwacji i otrzymaniu zgody u pracownika M-GCKiS - nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozgrywek. Kluby Sportowe oraz Ludowe Zespoły Sportowe działające na terenie Gminy i chcące korzystać z obiektu mają obowiązek przedkładania 2 razy do roku terminarza rozgrywek oraz do 15. dnia każdego miesiąca poprzedzającego miesiąc, w którym planowane są treningi – harmonogramu treningów i zawodów, a w razie zmian niezwłocznego powiadamiania o ich zaistnieniu pracownika M-GCKiS.

2. Dla pozostałych korzystających obowiązuje cennik ustalony przez Dyrektora Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy.

3. U pracownika obsługującego obiekt Orlik zgłasza się wszelkie ewentualne uszkodzenia urządzeń wchodzących w skład wyposażenia obiektu, ujawnione po poprzednich użytkownikach obiektu.

4. Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska mają kluby sportowe działające na terenie Gminy oraz placówki oświatowe na zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, w pozostałych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.

5. W przypadku zaistnienia przyczyn zewnętrznych uniemożliwiających korzystanie z boiska lub skutkujących karami finansowymi lub pokrewnymi, dopuszcza się zmianę terminu korzystania z boiska.

6. Zarządzając zastrzega sobie prawo zamknięcia obiektu w każdej sytuacji, w której warunki atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników.

 

§ 5. 

Osoby biorące udział w zajęciach sportowo - rekreacyjnych zobowiązane są do posiadania odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

 

§ 6. 

1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom i korzystania z obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem

ZABRANIA SIĘ:

- użytkowania stadionu przed dokonaniem czynności wymienionych w punktach § 4 pkt. 1 i § 7,

- wprowadzania i jazdy rowerami, motorowerami, pojazdami samochodowymi, wózkami dziecięcymi, na rolkach, deskorolce itp. po boisku,

- wprowadzania i wnoszenia zwierząt na stadion,

- używania przedmiotów, które mogą stanowić zagrożenie dla użytkowników stadionu,

- rzucania wszelkimi przedmiotami na stadionie w celu nie związanym z czynnościami wymienionymi w §3 ust. 1,

- rozniecania ognia, zapalania fajerwerków i rac na stadionie,

- sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i ankiet oraz przeprowadzania zbiórek na stadionie,

- pisania na wyposażeniu stadionu, malowania lub oklejania,

- niszczenia sprzętu i urządzeń znajdujących się w obrębie obiektu,

- wchodzenia na ogrodzenie obiektu i urządzenia sportowe do tego nie przeznaczone,

- zaśmiecania obiektu,

- przeszkadzania zorganizowanym grupom w podejmowanych działaniach rekreacyjno - sportowych,

- zakłócania porządku, oddawania moczu poza toaletą i używania słów wulgarnych,

- stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników stadionu oraz urządzania niebezpiecznych zabaw,

- przebywania i wstępu na teren obiektu bez zgody pracownika obsługującego obiekt Orlik.

2. Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust. 1 możliwe są po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządzającego.

 

§ 7. 

Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

 

§ 8. 

Osoby dokonujące rezerwacji obiektu zobowiązane są do punktualnego rozpoczęcia i zakończenia gry, zgodnie z dokonaną rezerwacją. Opóźnienie czasu rozpoczęcia gry z winy rezerwujących obiekt, nie uprawnia ich do przedłużenia czasu pobytu na obiekcie poza godzinami dokonanej rezerwacji.

 

§ 9. 

Rezerwujący obiekt odpowiada za:

1) przygotowanie obiektu do użytkowania

2) bezpieczeństwo uczestników

3) doprowadzenie obiektu i urządzeń oraz terenu wokół obiektu do stanu pierwotnego po zaprzestaniu jego użytkowania.

 

§ 10. 

1. Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać pracownikowi obsługującemu obiekt Orlik lub pracownikom M-GCKiS.

2. W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nie obciążona materialnie lub zobowiązana do odtworzenia przedmiotu zniszczenia, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

 

§ 11. 

Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

 

§ 12. 

Za rzeczy pozostawione na stadionie Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności.

 

§ 13. 

1 Osoby korzystające z obiektu ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.

2. Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, jakie mają miejsce na stadionie, jednakże fakt ich zaistnienia należy zgłosić niezwłocznie po ustaniu zdarzenia.

 

§ 14. 

W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy dzwonić na telefony alarmowe: Ogólny 112; Policja 997; Pogotowie Ratunkowe 999, Straż Pożarna 998.

 

§ 15. 

Na obiekcie sportowym wymagane jest zachowanie czystości i szanowanie zieleni.

 

§ 16. 

Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu można składać pisemnie w siedzibie M-GCKiS w Choroszczy.

 

 

 

§ 17. 

W razie niestosowania się do powyższego Regulaminu korzystania z obiektu usytuowanego w Choroszczy lub korzystania z niego w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem, pracownik obsługujący obiekt Orlik lub pracownik M-GCKiS może zażądać natychmiastowego zaprzestania działań niezgodnych z Regulaminem i bezzwłocznego opuszczenia terenu obiektu.

 

§ 18. 

Niezastosowanie się do niniejszego Regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania w sprawach o wykroczenia (z art. 51 §§ 1 i 2 Kw), a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego (z art. 191 § 1. i art. 193 Kk).

 

 

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2016
Dyrektora M-GCKiS

z dn. 29.04.2016

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z OBIEKTU ORLIK

to jest: lodowiska „Biały Orlik”, boiska uniwersalnego i boiska do piłki nożnej „Moje Boisko – Orlik 2012” wraz z pomieszczeniami zaplecza sanitarno-szatniowego

 

§ 1. 

Regulamin obowiązuje na terenie kompleksu Orlik (składającego się z: lodowiska, boiska uniwersalnego i boiska do piłki nożnej wraz z pomieszczeniami zaplecza sanitarno-szatniowego usytuowanego w Choroszczy, na nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Choroszcz, zwanym dalej „Obiektem”.

 

§ 2. 

Obiekt przeznaczony jest do:

1. gry w piłkę nożną,

2. gry w inne gry zespołowe,

3. jazdy na łyżwach sezonowo, w czasie ustawienia lodowiska

4. przeprowadzania innych zajęć sportowo – rekreacyjnych osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży pod nadzorem dorosłych opiekunów,

5. przeprowadzania zawodów sportowo – rekreacyjnych i imprez kulturalnych organizowanych przez Urząd Miejski, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy oraz stowarzyszenia i zakłady pracy.

 

§ 3. 

Obiektem zarządza Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy, zwany dalej „Zarządzającym”.

 

§ 4. 

Bieżącym przygotowaniem i pielęgnacją Obiektu zajmuje się Zarządzający lub jednostki organizacyjne użytkujące Obiekt na podstawie umowy cywilnoprawnej, bądź porozumienia.

 

§ 5. 

Przed wstępem na Obiekt każdy uczestnik jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym Regulaminem i korzystania z Obiektu i sprzętu zgodnie z przeznaczeniem.

 

§ 6. 

Obiekt ma charakter ogólnodostępny, jest czynny 7 dni w tygodniu, w ustalonych godzinach, a wstęp na niego jest nieodpłatny.

§ 7. 

Z Obiektu można korzystać po uprzednim dokonaniu rezerwacji u pracownika obsługującego Obiekt, w godzinach pracy tego pracownika, nie później niż na 3 dni przed planowanym terminem rozgrywek.

 

§ 8. 

U osoby tej zgłasza się wszelkie ewentualne uszkodzenia urządzeń wchodzących w skład wyposażenia Obiektu, ujawnione po poprzednich użytkownikach Obiektu.

 

§ 9. 

Pierwszeństwo w korzystaniu z Obiektu mają kluby sportowe działające na terenie Gminy oraz placówki oświatowe na zajęcia dydaktyczno – wychowawcze, w pozostałych przypadkach decyduje kolejność zgłoszeń.

 

§ 10. 

Osoby dokonujące rezerwacji Obiektu zobowiązane są do punktualnego rozpoczęcia i zakończenia gry, zgodnie z dokonaną rezerwacją. Opóźnienie czasu rozpoczęcia gry z winy rezerwujących obiekt, nie uprawnia ich do przedłużenia czasu pobytu na Obiekcie poza godzinami dokonanej rezerwacji.

 

§ 11. 

Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zastrzega sobie prawo zamknięcia Obiektu w każdej sytuacji, w której warunki atmosferyczne lub techniczne uniemożliwiają korzystanie z obiektu, lub stwarzają zagrożenie dla życia i zdrowia użytkowników.

§ 12. 

W przypadku organizowania imprez sportowych, a także w innych uzasadnionych koniecznością przypadkach, Miejsko-Gminne Centrum Kultury i Sportu zastrzega sobie prawo do zmiany godzin korzystania z Obiektu.

 

§ 13. 

Wstęp na teren obiektu jest równoznaczny z akceptacją niniejszego Regulaminu i zobowiązaniem do jego przestrzegania oraz wykonywania poleceń obsługi obiektu. Niezastosowanie się do Regulaminu Obiektu lub poleceń obsługi Obiektu może skutkować wezwaniem odpowiednich służb i obciążeniem finansowym z uwagi na poniesione koszty interwencji.

§ 14. 

Podczas przerw na konserwację boiska o nawierzchni poliuretanowej wszyscy użytkownicy są zobowiązani opuścić boisko, podobnie w przypadku boiska o nawierzchni z trawy sztucznej i tafli lodowiska.

 

§ 15. 

Ze względu na charakter i usytuowanie lodowiska w obrębie boiska uniwersalnego, przepisy dotyczące lodowiska mają zastosowanie w okresie funkcjonowania lodowiska.

 

§ 16. 

Ze względów bezpieczeństwa na tafli lodowiska może przebywać jednocześnie do 50 osób. Ograniczenie nie dotyczy boiska uniwersalnego i boiska do piłki nożnej.

 

§ 17. 

Na tafli lodowiska mogą przebywać osoby posiadające odpowiedni strój i buty z łyżwami, zaś na boiskach - uniwersalnym i do piłki nożnej - osoby posiadające odpowiedni strój i buty sportowe z wyłączeniem butów sportowych typu korki i kolce.

 

§ 18. 

Osoby korzystające z lodowiska zobowiązane są do zachowania szczególnej ostrożności podczas jazdy, która winna odbywać się w jednym kierunku – przeciwnie do ruchu wskazówek zegara. Zmiana kierunku jazdy następuje tylko na sygnał podany przez obsługę lodowiska. Zabrania się przejeżdżania przez centralny punkt lodowiska.

§ 19.

 Dzieci do lat 10 mogą korzystać z Obiektu tylko pod opieką osób dorosłych będących w odpowiednim stroju i butach, o których mowa w § 17 niniejszego Regulaminu, zaś uczniowie przebywający na obiekcie w ramach prowadzonych zajęć szkolnych mogą korzystać z obiektu tylko pod opieką nauczycieli.

 

§ 20. 

Osobom korzystającym z Obiektu zabrania się:

• rzucania śniegiem i innymi przedmiotami,

• wnoszenia i spożywania napojów i pożywienia na Obiekt,

• wnoszenia i wprowadzania zwierząt w obręb Obiektu,

• niszczenia sprzętu i urządzeń znajdujących się w obrębie Obiektu,

• wprowadzania i jazdy rowerami, motorowerami, pojazdami samochodowymi, wózkami dziecięcymi, na rolkach, deskorolce itp.,

• sprzedawania towarów bez zezwolenia, rozdawania druków i ankiet oraz przeprowadzania zbiórek na obiekcie,

• pisania na urządzeniach, malowania lub oklejania,

• wchodzenia na ogrodzenie Obiektu i urządzenia sportowe do tego nie przeznaczone,

• zaśmiecania Obiektu,

• zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,

• rozniecania ognia, zapalania fajerwerków i rac,

• przebywania i wstępu na teren obiektu bez zgody pracownika obsługującego Obiekt,

• używania łyżew do jazdy szybkiej, kijów, krążków hokejowych i innych przedmiotów mogących stanowić zagrożenie dla uczestników korzystających z obiektu, w tym z lodowiska (dopuszcza się odstępstwa po uzyskaniu pisemnej zgody Zarządzającego),

• siadania na bandach otaczających lodowisko,

• jazdy na łyżwach z dziećmi na rękach,

• niszczenia urządzeń sportowych i tafli lodowiska,

• stwarzania sytuacji niebezpiecznych dla użytkowników lodowiska, jazdy pod prąd, urządzania wyścigów, niebezpiecznych zabaw,

• chodzenia w butach na łyżwach poza taflą lodowiska, w szczególności w miejscach niewyłożonych gumowymi wykładzinami.

§ 21. 

Na terenie obiektu obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania napojów alkoholowych, przebywania osób w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających.

 

§ 22. 

Wszelkie zauważone uszkodzenia lub zagrożenia należy bezzwłocznie zgłaszać obsłudze Obiektu.

 

§ 23. 

Za rzeczy pozostawione na terenie obiektu Zarządzający i pracownik obsługujący Obiekt nie ponosi odpowiedzialności.

§ 24. 

Widzowie mogą przebywać tylko w miejscach do tego wyznaczonych.

 

§ 25. 

W przypadku stwierdzenia wyrządzenia szkody, osoba odpowiedzialna za dokonanie zniszczeń zostanie za nie obciążona materialnie, zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego.

 

§ 26. 

W celu uzyskania pierwszej pomocy medycznej należy zgłosić się do pracownika obsługi lodowiska lub dzwonić na telefony alarmowe: ogólny 112; Policja 997; Pogotowie Ratunkowe 999, Straż Pożarna 998.

 

§ 27. 

Osoby korzystające z Obiektu, w tym w szczególności z lodowiska, ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu, w tym łyżwiarstwa.

§ 28. 

Osoby niestosujące się do postanowień niniejszego Regulaminu zostaną usunięte z Obiektu.

 

§ 29. 

Skargi i uwagi dotyczące funkcjonowania obiektu można składać pisemnie w siedzibie Zarządzającego.

 

§ 30. 

Zarządzający nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe nie z jego winy, jakie mogą mieć miejsce na obiekcie, jednakże fakt ich zaistnienia należy zgłosić niezwłocznie po ustaniu zdarzenia pracownikowi obsługującemu Obiekt lub Zarządzającemu.

 

§ 31. 

Niezastosowanie się do niniejszego Regulaminu rozpatrywane będzie w drodze postępowania w sprawach o wykroczenia (z art. 51 § 1 i 2 Kodeksu wykroczeń), a w szczególnych przypadkach w drodze postępowania karnego (z art. 191 § 1 i art. 193 Kodeksu karnego).

 

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 22/2016
Dyrektora M-GCKiS

z dn. 29.04.2016

Cennik opłat za wynajem Stadionu Miejskiego i powierzchni reklamowych na Stadionie Miejskim i na obiekcie „Orlik”

 

1. Ustala się następujące opłaty za wynajęcie płyty boiska na zajęcia sportowe:

                a) 100 zł brutto za 1 godzinę - w godzinach pracy obiektu „Orlik” cena obejmuje udostępnienie pomieszczeń szatniowych,

                b) istnieje możliwość negocjacji ceny przy dłuższym wynajmie.

2. Z opłat podanych w pkt. 1a zwolnieni są wymienieni w § 4. pkt 1 Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego.

3. Ustala się następujące opłaty za umieszczenie reklam na Stadionie Miejskim i obiekcie „Orlik”:

                a) 50 zł brutto za 1 m2 reklamy miesięcznie za reklamę na ogrodzeniu i stelażach reklamowych na ogrodzeniu

b) 50 zł brutto za instalację i/lub demontaż reklamy

c) 25 zł brutto za 1 m2 reklamy miesięcznie za reklamę na bandach na boisku Stadionu Miejskiego w Choroszczy

W przypadku wynajmu powierzchni reklamowej na ponad pół roku istnieje możliwość negocjacji cen.

4. Reklamy mogą być umieszczone wyłącznie w miejscach wskazanych przez dyrektora M-GCKiS lub pracownika M-GCKiS upoważnionego przez dyrektora.

5. Dyrektor Miejsko-Gminnego Centrum Kultury i Sportu w Choroszczy zastrzega sobie prawo odmowy umieszczenia reklam na Stadionie Miejskim i obiekcie „Orlik” w sytuacji, gdy treść reklamy w jego opinii narusza powszechnie przyjęte obyczajowe normy społeczne.


Załączniki:

InformacjeInformacje:

Liczba wyświetleń: 192

Utworzono dnia: 20.05.2016

Dokument wprowadził:
Wojciech Cymbalisty

Dokument opublikował:
Administrator główny

Historia publikacjiHistoria publikacji:

20.05.2016, Administrator główny:

Dodanie załącznika Zarządzenie 22/2016

20.05.2016, Administrator główny:

Utworzenie dokumentu Zarządzenie 22/2016